xml document [short version]
XmlComment
XmlRoot
xml element
XmlNameRequestDocument
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectControl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectId
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText036B5BD7-A3EB-EA49-1586CFEABA2878CB
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectCreateDate
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText06-23-2006 08:23:26PM
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameHeader
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDataType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameReturnResult
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameInvocationType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDivCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDepCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNamePostUrl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeFactor
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText0
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeInterval
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameResponseBody
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
RequestDocument
XmlText
ObjectControl
XmlText
ObjectId
XmlText036B5BD7-A3EB-EA49-1586CFEABA2878CB
ObjectCreateDate
XmlText06-23-2006 08:23:26PM
Header
XmlText
DataType
XmlText
ReturnResult
XmlText
InvocationType
XmlText
DivCode
XmlText
DepCode
XmlText
PostUrl
XmlText
CacheTimeFactor
XmlText0
CacheTimeInterval
XmlText
ResponseBody
XmlText