xml document [short version]
XmlComment
XmlRoot
xml element
XmlNameRequestDocument
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectControl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectId
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText4661544C-0512-43A5-9E3725EEB9C55D0D
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectCreateDate
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText11-28-2015 04:02:14AM
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameHeader
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDataType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextcmt
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameReturnResult
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextStaff
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameInvocationType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextcfc
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDivCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextSME
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDepCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextAST
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNamePostUrl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeFactor
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText1
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeInterval
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextdays
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameResponseBody
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
RequestDocument
XmlText
ObjectControl
XmlText
ObjectId
XmlText4661544C-0512-43A5-9E3725EEB9C55D0D
ObjectCreateDate
XmlText11-28-2015 04:02:14AM
Header
XmlText
DataType
XmlTextcmt
ReturnResult
XmlTextStaff
InvocationType
XmlTextcfc
DivCode
XmlTextSME
DepCode
XmlTextAST
PostUrl
XmlText
CacheTimeFactor
XmlText1
CacheTimeInterval
XmlTextdays
ResponseBody
XmlText