xml document [short version]
XmlComment
XmlRoot
xml element
XmlNameRequestDocument
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectControl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectId
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextFE4EFA2F-9A3E-79D6-1FC7FFAC2EE8303C
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameObjectCreateDate
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText11-30-2015 06:37:33AM
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameHeader
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDataType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextperinfo
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameReturnResult
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextStaff
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameInvocationType
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextcfc
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDivCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText--
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameDepCode
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText522
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNamePostUrl
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeFactor
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText1
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameCacheTimeInterval
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlTextdays
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
xml element
XmlNameResponseBody
XmlNsPrefix
XmlNsURI
XmlText
XmlComment
XmlAttributes
struct [empty]
XmlChildren
RequestDocument
XmlText
ObjectControl
XmlText
ObjectId
XmlTextFE4EFA2F-9A3E-79D6-1FC7FFAC2EE8303C
ObjectCreateDate
XmlText11-30-2015 06:37:33AM
Header
XmlText
DataType
XmlTextperinfo
ReturnResult
XmlTextStaff
InvocationType
XmlTextcfc
DivCode
XmlText--
DepCode
XmlText522
PostUrl
XmlText
CacheTimeFactor
XmlText1
CacheTimeInterval
XmlTextdays
ResponseBody
XmlText